Čo navyše ponúka glargín 300 jednotiek /ml pacientom s diabetom 1. typu

02.10.2020 | Eduprofipharm
Čo navyše ponúka glargín 300 jednotiek /ml pacientom s diabetom 1. typu

Čo navyše ponúka glargín 300 jednotiek /ml pacientom s diabetom 1. typu

 

Odborná konzultácia k DIA sekcii webináru

 

MUDr. Ľubomír Lachvač, PhD.

 

Intenzifikovaný inzulínový režim predstavuje nepochybne prínos v liečbe diabetu, umožňuje nižší výskyt vaskulárnych komplikácií spojených s diabetom. Na druhej strane vystavuje pacientov vyššiemu riziku hypoglykemických príhod. Preto do inzulínových analógov novej generácie sa vkladajú veľké nádeje (Mathieu et al., 2017). Výsledky analýz z reálnej klinickej praxe potvrdili existenciu obáv z hypoglykémie v skupine dospelých pacientov s diabetom 1. typu, čo sa negatívne prejavuje v ich prístupe k liečbe (Martyn-Nemeth et al., 2016; Polonsky et al., 2020).

 

Znížený výskyt hypoglykémií u pacientov s diabetom 2. typu v rôznych vekových skupinách a s rôznymi komorbiditami pri prestavení na druhogeneračný inzulínový analóg glargín 300 jednotiek/ml z prvogeneračných inzulínových analógov 100 jednotiek/ml bol potvrdený vo viacerých štúdiách, napr. Deliver 3, Bright, (Bailey et al., 2019; Haluzík et al., 2020). Do akej miery platí uvedené zistenie aj u pacientov s diabetom 1. typu dala odpoveď nedávno publikovaná meta-analýza (Danne et al., 2020).

 

Autori zvolili pri hodnotení analógu glargín 300 jednotiek/ml (Gla-300) v porovnaní s analógom glargín 100 jednotiek/ml (Gla-100) metódu meta-analýzy. Podľa medicíny založenej na dôkazoch v hierarchii dôkazov má meta-analýza a systematické review najvyššiu silu dôkazu (Greenhalgh, 2003). Do meta-analýzy boli zahrnuté 3 štúdie s rovnakým primárnym cieľom (angl. primary endpoint) – zmena hodnôt glykozylovaného hemoglobínu HbA1c v 26. týždni liečby oproti východiskovej hodnote:

 1. Edition 4 štúdia – účastníci vo veku ≥ 18 rokov s východiskovými hodnotami HbA1c v intervale ≥7,0% – ≤10% a liečený režimom bazálny a prandiálny inzulín ≥1 rok (Home et al., 2018),
 2. Edition JP 1 štúdia – účastníci vo veku ≥ 18 rokov s východiskovými hodnotami HbA1c v intervale ≥7,0% – ≤10% a liečený režimom bazálny a prandiálny inzulín ≥1 rok (Matsuhisa et al., 2016),
 3. Edition Junior štúdia – účastníci vo veku 6 – 17 rokov s východiskovými hodnotami HbA1c v intervale ≥7,5% – ≤11% a liečený režimom bazálny a prandiálny inzulín ≥6 mesiacov (Danne et al., 2020a).

Spolu 629 účastníkov liečených Gla-300 a 626 účastníkov liečených Gla-100 (Danne et al., 2020).

 

Výsledky meta-analýzy ukázali, že nie je signifikantný rozdiel v hodnotách glykozylovaného hemoglobínu HbA1c medzi obidvoma skupinami. Významný rozdiel bol vo výskyte ťažkej hypoglykémie počas sledovaného 6 mesačného obdobia. Riziko prvej ťažkej hypoglykémie v prípade Gla-300 bolo nižšie v porovnaní s Gla-100 (Hazard Ratio HR = 0,65, 95% Ci = 0,44 – 0,98, p = 0,038). Pri podobnejšej analýze Kaplan–Meierových kriviek popisujúcich kumulatívny výskyt ťažkých hypoglykémii v skupine liečenej Gla-300 alebo Gla-100 vidíme jasnú separáciu kriviek veľmi krátko už po začatí príslušnej liečby (Danne et al., 2020). Uvedené zistenia sú v súlade aj s publikovanými výsledkami z analýzy dát liečby pacientov v reálnych podmienok klinickej praxe (Alarcón et al., 2018; Oriot et al., 2018).

 

Ťažká hypoglykémia u dospelých osôb bola definovaná ako stav vyžadujúci si zásah ďalšej osoby na zvládntie hypoglykémie, t.j. podanie cukrov, glukagónu alebo inej pomoci. U detí a dospievajúcich sa za prejavy ťažkej hypoglykémie považovali zmeny mentálneho stavu a neschopnosť pomáhať pri zvládnutí tohto stavu, zmeny vedomia, bezvedomie, kóma bez alebo so stavmi vyžadujúcimi podanie parenterálnej liečby (glukagón a /alebo glukóza) (Danne et al., 2020).

 

Možným vyvetlením zníženého rizika výskytu ťažkých hypoglykémií u Gla-300 v porovnaní s Gla-100 môže byť lepšie farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosťami Gla-300. Hladší 24-hodinový profil Gla-300 môže tiež znižovať glykemickú variabilitu bez ohľadu či bol podaný ráno alebo večer, čo umožňuje väčšiu flexibilitu podávania Gla-300 v porovnaní s Gla-100. Druhogeneračný analóg Gla-300 v porovnaní s Gla-100 umožňuje nižšiu variabilitu glykémie počas dňa, zlepšuje supresiu glukagónu, lipolýzy a ketogenézy počas dňa a to bez ohľadu na vyššie dávky inzulínu (Danne et al., 2020).

 

Vo všeobecnosti môžeme zhrnúť, že bazálne inzulínové analógy predstavujú zásadný prínos v liečbe diabetu 1. typu (a nielen diabetu 1. typu) v porovnaní s „klasickými“ inzulínmi, čo sa prejavuje lepšou kontrolou glykémie a zvýšenou adherenciou pacientov k liečbe (Mathieu et al., 2017):

 1. dlhšie trvanie doby účinku (24 hod.) – možnosť aplikácie 1x denne,
 2. plochejší profil – nižšie riziko hypoglykémie, hlavne nočnej hypoglykémie
 3. nižšia inter-individuálna a intra-individuálna variabilita – stabilnejší glykemický profil počas dňa a lepšia predikcia účinku,
 4. nižšie riziko hypoglykémie všeobecne,
 5. nižšie riziko nočnej hypoglykémie,
 6. nižšia potreba pozdne večerného „dojedania sa“ (evening snacks) – pozitívny účinok na hmotnosť,
 7. väčšia flexibilita – vyššia adherencia pacientov k liečbe,
 8. dostupnosť v koncentrovaných formách – zlepšenie adherencie k liečbe, dlhší účinok, vyššia flexibilita v dávkovaní, nižšie riziko hypoglykémie, hlavne nočnej.

 

Literatúra:

Alarcón, P. et al. (2018): Endocrinol. Diab. Nutricion, 66, 210-216

Bailey, T.S. et al. (2019): Diabetes Obes. Metab., 21, 2384–2393

Danne, T. et al. (2020): Diabetes Obes. Metab., 22, 1880–1885

Danne, T. et al. (2020a): Diabetes Care, 43, 1512–1519

Greenhalgh, T. (2003): Jak pracovat s veděckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Grada Publishing, Praha, 62

Haluzík, M. et al. (2020): Diabetes Obes. Metab., 22, 1369–1377

Home, P. et al. (2018): Diabetes Obes. Metab., 20, 121–128

Martyn-Nemeth, P. et al. (2016): J. Diabetes Compl., 30, 167–177

Mathieu, C. et al. (2017): Nat. Rev. Endocrinol., 13, 385-399

Matsuhisa, M. et al. (2016): Diabetes Obes. Metab., 18, 375–383

Oriot, P. et al. (2018): Expert Rev. Endocrinol. Metab., 13, 167-171

Polonsky, W.H. et al. (2020): J. Diabetes Compl., 34, 107606

 

Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - Jesenné virtuálne stretnutia s Hlavným odborníkom MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy ( TT Kraj )
Webináre

WEBINÁR - Jesenné virtuálne stretnutia s Hlavným odborníkom MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy ( TT Kraj )

Dátum pridania: 24.11.2020 | Eduprofipharm

Jesenné virtuálne stretnutia s Hlavným odborníkom MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy je názov krajských webinárov, ktoré Vám postupne prinášame v priebehu novembra a decembra 2020 v spolupráci so spoločnosťou Novo Nordisk Slovensko.

 

Celú sériu webinárov otvárajú MUDr. Jaroslav Fábry a MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA, ktorí s Vami prediskutujú otázku odzkadlenia sa aktualizácie odporúčaní v klinickej praxi so zameraním na príslušný kraj.

 

V odbornom programe ich doplnia kolegovia diabetológovia z príslušného kraja. 3.decembra 2020 prijali pozvanie zo žilinského kraja   MUDr. Oľga Minarovičová, MUDr. Barbora Zoboková a MUDr. Silvia Ložiová.

 

Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie CME kreditov je nutná registrácia vopred.  

Čítaj viac >>

WEBINÁR - UROAKADÉMIA
Webináre

WEBINÁR - UROAKADÉMIA

Dátum pridania: 24.11.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou KRKA Vás 3. decembra 2020 o 16:00 srdečne pozývame do online sveta na live webinár UROAKADÉMIU!

 

90 minútovým odborným livestreamom Vás bude sprevádzať MUDr. Martin Romančík, PhD., MPH a tematicky je akadémia zameraná na liečbu stresovej inkontinencie moču. Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. bude hovoriť o medikamentóznej liečbe a doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert MDT. priblíži kombináciu liečby s duloxetínom a cvičením pánvového dna. Na záver sa na problém pozrieme aj z psycholofarmakologického hľadiska a to s MUDr. Jozefom Dragašekom, PhD., MSc., MHA.

 

Počas celého trvania webináru sa môžete zapojiť do diskusie prostredníctvom live chatu.

 

Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk v sekcii webináre live.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia V.
Webináre

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia V.

Dátum pridania: 24.11.2020 | Eduprofipharm

Posuňte sa s nami do sveta online a prijmite pozvanie na špeciálne vianočné vydanie unikátneho LIVE webinára, ktorý sme pripravili pre Vás – odborníkov z lekární. Celým programom Vás prevedie Váš kolega a moderátor PharmDr. Peter Ceniga.  

Piata, a zároveň posledná séria Akadémie venózneho zdravia v tomto roku, sa bude okrem iného niesť v duchu medziľudských a pracovných vzťahov. O tom, aký vplyv majú naše zdravé a úspešné vzťahy na pracovný výkon nielen v čase korony bude hovoriť uznávaná psychologička a sexuologička doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých fungujúcich vzťahov je smiech. To nám potvrdí aj Mgr. Ľubor Foltán, ktorý predstaví smiech ako účinný nástroj na zvládanie vypätých situácií najmä v práci.

Na záver sa  Vám prihovorí prezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ a spolu s moderátorom webinára budú viesť už známu diskusiu na aktuálne témy pre život v lekárni, ktoré Vás trápia.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Polovičná ochrana nie je ochrana - 17:15
Webináre

WEBINÁR - Polovičná ochrana nie je ochrana - 17:15

Dátum pridania: 24.11.2020 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na ďalší špeciálny live webinár v spolupráci so spoločnosťou Servier, ktorého obsahom bude okrem zaujímavých tém aj predstavenie novinky.

 

Odborným programom Vás bude naživo sprevádzať MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, s ktorou zároveň nazrieme aj do ambulancie všeobecného lekára formou  jej prednášky. O tom, že hypertenzia a dyslipidémia sú spolu v nechcenom partnerskom vzťahu bude hovoriť prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Šanca začať znova, tentokrát rozumnejšie je názov zaujímavej prednášky MUDr. Mareka Kučera, PhD., MHA, MPH.

 

Na záver sa okrem live diskusie so všetkými  prednášajúcimi môžete tešiť aj na milé prekvapenie.

 

Nenechajte si  preto ujsť tento zaujímavý webinár a pripojte sa  s nami  8. decembra  a zvoľte si čas, ktorý vám vyhovuje - 17:15 alebo 20:15.

 

Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov CME je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk v sekcii webináre live.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Polovičná ochrana nie je ochrana - 20:15
Webináre

WEBINÁR - Polovičná ochrana nie je ochrana - 20:15

Dátum pridania: 24.11.2020 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na ďalší špeciálny live webinár v spolupráci so spoločnosťou Servier, ktorého obsahom bude okrem zaujímavých tém aj predstavenie novinky.

 

Odborným programom Vás bude naživo sprevádzať MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, s ktorou zároveň nazrieme aj do ambulancie všeobecného lekára formou  jej prednášky. O tom, že hypertenzia a dyslipidémia sú spolu v nechcenom partnerskom vzťahu bude hovoriť prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Šanca začať znova, tentokrát rozumnejšie je názov zaujímavej prednášky  MUDr. Mareka Kučera, PhD., MHA, MPH.

 

Na záver sa okrem live diskusie so všetkými  prednášajúcimi môžete tešiť aj na milé prekvapenie.

 

Nenechajte si  preto ujsť tento zaujímavý webinár a pripojte sa  s nami  8. decembra  a zvoľte si čas, ktorý vám vyhovuje - 17:15 alebo 20:15.

 

Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov CME je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk v sekcii webináre live.

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 3/2020
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 3/2020

Dátum pridania: 02.11.2020 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám tretie číslo odborného časopisu PHARMA tribune 3/2020 v tomto roku, ktoré je určené pre Vás - odborníkov lekární.

 

V úvode sa Vám opäť prihovorí šéfredaktorka časopisu PharmDr. Andrea Gažová, PhD., ktorá ponúka pomyselnú „antistresovú tabletku“  v tomto nepriaznivom období prostredníctvom povzbudzujúcich slov.

 

V pravidelných rubrikách Vám prinášame exkurz do právnej oblasti, prácu Európskej liekovej agentúry v období celosvetovej pandémie COVID-19 priblíži prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. a v rubrike Press sme dali priestor téme transplatácií, v rámci ktorých Slovensko zaznamenalo pozitívny posun o sedem priečok.

 

V rubrike Na slovíčko... tentokrát PharmDr. Andrea Gažová, PhD. vyspovedala prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., s ktorým sa rozprávala o venofarmakách, liekoch a výživových doplnkoch. Do pozornosti dávame aj aktuálnu tému prevencie a možnosti podpory nešpecifickej imunity v čase pandémie, ktorú spracoval PharmDr. Peter Ceniga. Spojeniu pečeň, esenciálne fosfolipidy, imunita a COVID-19 sa venoval doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSC. Taktiež sa v danom čísle dočítate o akútnych respiračných infekciách a využití extraktu z Pelargonium sidoides - téme, ktorej sa venoval doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA.

 

V časopise nájdete aj upútavku na Autodidaktický test s 2 kreditmi, ktorý ľahko absolvujete  po preštudovaní si daných tém z celého obsahu časopisu (AD TEST  bude zverejnený ihneď po schválení danou komorou) .

 

Prajeme vám príjemné jesenné čítanie a pevné zdravie!

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more