Podmienky spracúvania osobných údajov www.eduprofipharm.sk

 1. Spracúvanie osobných údajov na www.eduprofipharm.sk

Prostredníctvom webovej stránky www.eduprofipharm.sk (ďalej len „webová stránka“) dochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky nasledovne:

 • Pri prihlasovaní na odoberanie newslettera a pri jeho následnom doručovaní
 • Prostredníctvom prihlášky na určené vzdelávacie podujatia
 • Pri vytvorení používateľského účtu v rámci registračného formulára a následného prihlasovania do používateľského účtu

Prevádzkovateľ webovej stránky plne rešpektuje právo návštevníkov webovej stránky na ochranu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú a prostredníctvom tohto dokumentu poskytuje návštevníkovi webovej stránky ako dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov sa vzťahujú výlučne na osobné údaje dotknutej osoby, ktoré boli získané prostredníctvom webovej stránky.

 

 1. Prevádzkovateľ

Osobné údaje získané prostredníctvom webovej stránky sú spracúvané obchodnou spoločnosťou EDUprofiPHARM, s.r.o., so sídlom Jelšová 5107/26, 900 27 Bernolákovo, IČO: 52 210 901, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 134897/B, ktorá má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 • e-mail: harm.skuprofipinfo@ed
 • telefón: 02 38 11 53 12

 

 1. Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu, ktorá zabezpečuje dohľad nad spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 37 GDPR.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

 • EuroTRADING s.r.o.
 • e-mailová adresa: ng.skotradizo@eur

Viac informácií si môžete prečítať na www.eurotrading.sk/zo

 

 1. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ získava prostredníctvom webovej stránky, sú poskytované nasledovným príjemcom:

 • positive software s. r. o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 46 751 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82574/B, ktorá v prospech prevádzkovateľa zabezpečuje prevádzku a údržbu webovej stránky, ako aj uchovávanie údajov vrátane osobných údajov získaných prostredníctvom webovej stránky na určenom serverovom riešení

 

 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA ako poskytovateľovi služieb aplikácie MailChimp (www.mailchimp.com), ktoré môžu byť zo strany prevádzkovateľa využívané pri uskutočňovaní činnosti súvisiacej so zasielaním newslettera dotknutým osobám

 

 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., so sídlom Na Mlejnku 764/18, 147 00 Praha, IČO: 02762943, C 223183 vedená u Městského soudu v Praze, ako poskytovateľ služieb aplikácie www.ecomail.cz, ktoré môžu byť zo strany prevádzkovateľa využívané pri uskutočňovaní činnosti súvisiacej so zasielaním newslettera dotknutým osobám

 

 • osobné údaje dotknutej osoby, ktorá sa prihlásila na prevádzkovateľom organizované vzdelávacie podujatie prostredníctvom prihlášky na webovej stránke môžu byť poskytované subjektom, ktoré v mene prevádzkovateľa zabezpečujú vedenie účtovníctva a plnenie povinností v oblasti správy daní podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov

 

 1. Prenos osobných údajov

V prípade, kedy prevádzkovateľ využíva na zasielanie newslettera softvérové riešenie dostupné na www.mailchimp.com, dochádza k prenosu osobných údajov dotknutej osoby, ktorej je v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok spracúvania osobných údajov zaistené zasielanie newslettera prevádzkovateľa. Prenos osobných údajov sa v takomto prípade uskutočňuje v prospech obchodnej spoločnosti bližšie definovanej v časti Príjemcovia osobných údajov týchto Podmienok spracúvania osobných údajov. Uvedená spoločnosť je členom Privacy Shield, čo znamená, že ide o prenos osobných údajov do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

 

Prevádzkovateľ, s výnimkou vyššie uvedenej situácie, nerealizuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

 

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov nasledovné práva, ktorých uplatnenie môže realizovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa alebo adresu sídla jeho spoločnosti, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach spracúvania osobných údajov, a to za podmienok vymedzených v GDPR:

 • Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

 

 • Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené v GDPR. Dotknutá osoba má právo na nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané alebo kritériá na určenie takejto doby, existencia práva požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie spracúvania alebo právo na vznesenie námietky proti tomuto spracúvaniu, informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získavané od dotknutej osoby a informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a ďalšie informácie uvedené v čl. 15 GDPR.

 

 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené v GDPR. Dotknutá osoba je oprávnená požadovať výmaz osobných údajov, ak:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané
  • dotknutá osoba odvolala súhlas so spracúvaním osobných údajov, na ktorom základe boli osobné podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR spracúvané
  • dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR
  • osobné údaje boli spracúvané protiprávne
  • osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu
  • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR

Uplatnenie tohto práva je možné taktiež realizovať za splnenia podmienok uvedených v čl. 17 GDPR.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených v GDPR obmedzil spracúvanie osobných údajov. Bližšie podmienky uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 18 GDPR.

 

 • Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené na základe uvedenom v GDPR. Bližšie podmienky uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 21 GDPR.

 

 • Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia v GDPR stanovených podmienok. Bližšie podmienky uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 20 GDPR.

 

 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

 • Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov

 

 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby založené na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorým je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov alebo na základe čl. 9 ods. 2 písm. a), ktorým je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov. Dotknutá osoba je oprávnená udelený súhlas so spracúvaním osobných založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

 

 1. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ neuskutočňuje s osobnými údajmi dotknutej osoby automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré by malo právne účinky vo vzťahu k takejto dotknutej osobe alebo by ju iným podobným spôsobom významne ovplyvňovali.

 

 

 1. Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytovanie jej osobných údajov, ku ktorých získavaniu dochádza prostredníctvom webovej stránky, nie je, okrem nižšie uvedeného prípadu, zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov nemá pre dotknutú osobu žiadne negatívne následky. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok obmedzenie využívania niektorých doplnkových služieb prevádzkovateľa.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje výlučne v prípade, pokiaľ má záujem prihlásiť sa na prevádzkovateľom organizované vzdelávacie podujatie. Poskytnutie takýchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, bez splnenia ktorej nemôže dôjsť k prihláseniu sa a účasti na vzdelávacom podujatí.

 

 

 1. PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR a spracúvanie osobných údajov
 • Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby získané prostredníctvom prihlášky na vzdelávacie podujatie prevádzkovateľa sú spracúvané na nasledovné účely:

 • plnenie záväzkov prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplývajúcich z prihlásenia sa dotknutej osoby na prevádzkovateľom organizované vzdelávacie podujatie
 • informovanie dotknutej osoby o úspešnom prihlásení sa na vzdelávacie podujatie, o prípadných zmenách v organizovanom vzdelávacom podujatí alebo poskytnutie iných bližších informácií
 • uplatňovanie ďalších právnych nárokov prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplývajúcich z prihlásenia sa na prevádzkovateľom organizované vzdelávacie podujatie
 • prípadné informovanie dotknutej osoby o ďalších vzdelávacích podujatiach prostredníctvom zasielania newslettera o produktoch, službách, prebiehajúcich akciách a zľavách, plánovaných vzdelávacích podujatiach, prípadne o ďalších informáciách týkajúcich sa produktov a/alebo služieb poskytovaných v rámci činnosti prevádzkovateľa

 

 • Právny základ spracúvania

Osobné údaje dotknutej osoby, ktorá sa prihlásila na prevádzkovateľom organizované vzdelávacie podujatie prostredníctvom určenej prihlášky sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v zmysle ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Prihláška sa na účely spracúvania osobných údajov dotknutej osoby považuje za objednávku (zmluvu) uzatváranú medzi účastníkom vzdelávacieho podujatia a prevádzkovateľom prostredníctvom určeného formulára umiestneného na webovej stránke, v zmysle ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje uskutočniť vzdelávacie podujatie a účastník vzdelávacieho podujatia zaväzuje uhradiť odmenu za účasť na vzdelávacom podujatí.

 

 • Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané po dobu, v ktorej je možné uplatňovať prípadné nároky dotknutej osoby a/alebo prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z prihlášky na vzdelávacie podujatie. Osobné údaje sú tak uchovávané v súlade so všeobecnými premlčacími lehotami vymedzenými v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to najdlhšie po dobu 10 rokov odo dňa spracovania prihlášky dotknutej osoby na vzdelávacie podujatie.

 

 • Aké osobné údaje sú spracúvané?

V prípade, pokiaľ sa dotknutá osoba prihlasuje na prevádzkovateľom organizované vzdelávacie podujatie prostredníctvom prihlášky umiestnenej na webovej stránke, prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:

 

 • titul pred menom a za menom dotknutej osoby, meno, priezvisko, e-mail, informácie o členstve v príslušnej komore, názov pracoviska, ulica, číslo popisné, PSČ, mesto, telefón, špecializácia, ambulancia
 • v prípade, kedy dotknutá osoba požaduje vystavenie faktúry na iné, ako vyššie uvedené osobné údaje, prevádzkovateľ spracúva aj takto doplnené fakturačné údaje (a to názov firmy, ulica, číslo popisné, PSČ, mesto, IČO, DIČ, IČ DPH)

V prípade, pokiaľ dotknutá osoba vyplnila a odoslala prihlášku na prevádzkovateľom organizované vzdelávacie podujatie, dochádza primerane k spracúvaniu osobných údajov aj na účely a za podmienok bližšie uvedených v časti NEWSLETTER a spracúvanie osobných údajov týchto Podmienok spracúvania osobných údajov.

 

 

 1. NEWSLETTER a spracúvanie osobných údajov
 • Účel spracúvania osobných údajov

V prípade, pokiaľ návštevník webovej stránky prejaví svoj záujem o zasielanie newslettera, osobné údaje v rozsahu zadanej e-mailovej adresy sú spracúvané na účely zaistenia odoberania a zasielania newslettera o produktoch, službách, prebiehajúcich akciách a zľavách, plánovaných vzdelávacích podujatiach, prípadne o ďalších informáciách týkajúcich sa produktov a/alebo služieb poskytovaných v rámci činnosti prevádzkovateľa.

 

 • Právny základ spracúvania

Osobné údaje návštevníka webovej stránky, ktorý prejavil záujem o odoberanie newslettera sú spracúvané na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ktorý návštevník webovej stránky udeľuje priamo prostredníctvom určenej časti webovej stránky. Zasielanie newslettera sa realizuje na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípade, pokiaľ návštevník webovej stránky dosiaľ nevyužil žiadne zo služieb prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade blížiaceho sa uplynutia doby, na ktorú sa udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov, osloviť dotknutú osobu so žiadosťou o opätovné udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov potrebných pre zasielanie newslettera.


V prípade, pokiaľ sa návštevník webovej stránky prihlási prostredníctvom webovej stránky na vzdelávacie podujatie a/alebo využije iné zo služieb prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je oprávnený realizovať zasielanie newslettera na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ pred vykonávaním spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe dôsledne preskúmal, či výkon takejto spracovateľskej operácie nepredstavuje neprimeraný zásah do práv a slobôd dotknutej osoby, a za týmto účelom uskutočnil test proporcionality.

 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na zasielaní newslettera je daný snahou prevádzkovateľa zaistiť dostatočnú mieru informovanosti tých dotknutých osôb, ktoré sa v predchádzajúcom období zúčastnili vzdelávacieho podujatia organizovaného prevádzkovateľom a/alebo využili iné zo služieb poskytovaných v rámci činnosti prevádzkovateľa a u ktorých je dôvodné predpokladať pretrvávajúci záujem o zúčastnenie sa na ďalších vzdelávacích podujatiach organizovaných prevádzkovateľom a/alebo o využitie ďalších služieb poskytovaných v rámci činnosti prevádzkovateľa.

 

 • Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sú na účely zasielania newslettera sú spracúvané

 • po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípadoch, kedy sa zasielanie newslettera realizuje na základe návštevníkom udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, alebo
 • po dobu 5 rokov, od posledného prihlásenia sa dotknutej osoby na vzdelávacie podujatie organizované prevádzkovateľom a/alebo od posledného využitia ďalších služieb poskytovaných v rámci činnosti prevádzkovateľa.

 

 

 1. KONTAKTNÝ FORMULÁR a spracúvanie osobných údajov
 • Účel spracúvania osobných údajov

V prípade, ak dochádza k získavaniu osobných údajov dotknutej osoby prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke, osobné údaje v rozsahu meno, e-mail, telefón, prípadne v rozsahu osobných údajov zadaných do textu správy doručovanej prostredníctvom kontaktného formulára sú spracúvané na účely kontaktovania prevádzkovateľa a zabezpečenia vzájomnej komunikácie medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom v súvislosti s prevádzkovateľom organizovanými vzdelávacími podujatiami a/alebo akýmikoľvek inými produktmi a službami prevádzkovateľa a/alebo v súvislosti s vybavovaním podnetov a poskytovaním potrebných informácií dotknutej osobe.

 

 • Právny základ spracúvania

Osobné údaje návštevníka webovej stránky, ktorého osobného údaje boli získané prostredníctvom kontaktného formulára sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Prevádzkovateľ pred vykonávaním spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe dôsledne preskúmal, či výkon takejto spracovateľskej operácie nepredstavuje neprimeraný zásah do práv a slobôd dotknutej osoby, a za týmto účelom uskutočnil test proporcionality.

 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa je daný snahou prevádzkovateľa zaistiť vybavovanie podnetov dotknutej osoby a/alebo poskytovanie iných informácií o prevádzkovateľom organizovaných vzdelávacích podujatiach alebo iných prevádzkovateľom poskytovaných službách.

 

 • Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby získané prostredníctvom kontaktného formulára sú spracúvané po dobu 1 roka odo dňa získania osobných údajov dotknutej osoby.

 

 1. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU a spracúvanie osobných údajov
 • Účel spracúvania osobných údajov

V prípade, ak dochádza k získavaniu osobných údajov dotknutej osoby prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webovej stránke, osobné údaje sú spracúvané na účely vytvorenia a vedenia používateľského účtu, prostredníctvom ktorého je používateľovi ako dotknutej osobe umožnené zjednodušené prihlasovanie do používateľského účtu, vedenie evidencie o vzdelávacích podujatiach, ktorých sa zúčastnil a/alebo poskytovanie ďalších prevádzkovateľom určených a používateľom využívaných funkcií používateľského účtu.

 

 • Právny základ spracúvania

Osobné údaje sú po registrácii používateľa v rámci používateľského účtu spracúvané na základe používateľom udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 

 • Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sú v rámci používateľského účtu spracúvané po dobu využívania používateľského účtu, najdlhšie však po dobu 10 rokov odo dňa posledného prihlásenia dotknutej osoby do používateľského účtu.

 

 • Aké osobné údaje sú spracúvané?

V prípade, pokiaľ dotknutá osoba na webovej stránke vytvorila svoj používateľský účet, prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:

 

 • titul pred menom a za menom dotknutej osoby, meno, priezvisko, e-mail, informácie o členstve v príslušnej komore, identifikačné číslo, názov pracoviska, ulica, číslo popisné, PSČ, mesto, kraj, okres, krajina a telefón

 

 • v prípade, kedy dotknutá osoba pri prihlasovaní na prevádzkovateľom organizované vzdelávacie podujatie požaduje vystavenie faktúry na iné, ako vyššie uvedené osobné údaje, prevádzkovateľ spracúva aj takto doplnené fakturačné údaje (a to názov firmy, ulica, číslo popisné, PSČ, mesto, IČO, DIČ, IČ DPH)

 

 • prevádzkovateľ uchováva a v rámci používateľského účtu dotknutej osobe sprístupňuje aj evidenciu tých vzdelávacích podujatí, ktorých sa dotknutá osoba zúčastnila

 

 

 1. COOKIES a spracúvanie osobných údajov

Prostredníctvom webovej stránky v súčasnosti nedochádza k využívaniu takých cookies, ktoré by mali charakter osobných údajov a/alebo v dôsledku využívania ktorých by dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov.

 

Informácie o spracúvaní cookies sú obsiahnuté v určenej časti webovej stránky. V prípade, pokiaľ prevádzkovateľ v budúcnosti pristúpi k využívaniu cookies, ktoré predstavujú osobné údaje a/alebo spracúvanie osobných údajov v zmysle GDPR, prevádzkovateľ primeraným spôsobom zaistí informovanie dotknutej osoby podľa čl. 13 GDPR.

 

V Bratislave dňa 09.09.2020