Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov obchodnou spoločnosťou EDUprofiPHARM, s.r.o., so sídlom Jelšová 5107/26, 900 27 Bernolákovo, IČO: 52 210 901 účely vytvorenia a vedenia používateľského účtu, prostredníctvom ktorého je používateľovi ako dotknutej osobe umožnené zjednodušené prihlasovanie do používateľského účtu, vedenie evidencie o vzdelávacích podujatiach, ktorých sa zúčastnil a/alebo poskytovanie ďalších prevádzkovateľom určených a používateľom využívaných funkcií používateľského účtu.

Spracúvanie osobných údajov bude uskutočňované po dobu trvania používateľského účtu, najdlhšie však po dobu 10 rokov odo dňa posledného prihlásenia do používateľského účtu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať, čím dochádza k zániku používateľského účtu.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s Podmienkami spracúvania osobných údajov.